VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kuchár - čašník

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu povolania kuchára a čašníka

Cieľom je naučiť absolventov aplikovať v praxi:

Cieľová skupina absolventov:

Požadované vstupné vzdelanie:

Profil absolventa:

Absolvent kurzu:

Metódy výučby:

V teoretických témach výklad a precvičovanie, praktické témy prebiehajú priamo v kuchyni a jedálni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Realizácia kurzu:

Účastníci navštevujú kurz v popoludňajších hodinách v týždni. Je možné prispôsobiť priebeh kurzu potrebám účastníkov kurzu.

Forma záverečnej skúšky:

Učebný plán:

  1. Ekonomika a organizácia reštauračného stravovania
  2. Zariadenie a vybavenie prevádzkární
  3. Hospodárske výpočty
  4. Potraviny a zásady správnej výživy
  5. Psychológia obsluhy a predaja
  6. Technológia prípravy jedál
  7. Stolovanie
  8. Záverečná skúška

Časový rozsah aktivity:

Cena:

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov, s ktorými sú uzatvorené rámcové zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacej aktivity. Prevádzky spĺňajú hygienické požiadavky na zariadenia, v ktorých sa poskytujú stravovacie služby a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.